Kennismaken

Medezeggenschapsraad

IMG_8030

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten bij deze besluitvorming.

De MR bestaat uit twee ouderleden (door alle ouders gekozen) en twee personeelsleden (door het personeel gekozen).

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Joey van Akkeren
  • Stephanie Barnes

Personeelsgeleding:

  • Wendy Stumpel
  • Jolijn ten Cate

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO).

Taken MR

De MR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Hij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij alles wat op school speelt. De MR vindt het belangrijk al in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en een actieve rol te spelen.

Denk hierbij aan:

  • het vakantierooster;
  • het personeelsbeleid;
  • de communicatiestructuur;
  • het schoolplan;
  • onderwijskundige doelstellingen.

Vergaderdata

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. De datum van de volgende vergadering wordt aan het eind van elke vergadering vastgesteld en op Parro geplaatst.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten en gesprekspunten van de MR, en wil je eens een vergadering bijwonen? Dan ben je van harte welkom.

Wij zijn blij je via de website te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de MR en staan altijd voor je klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Je kunt contact opnemen met de MR via: w.stumpel@octho.nl.

Team

Maak kennis met het team van De Oosterschelde

Onze missie en visie

Obs Oosterschelde staat voor een open verbinding met leerlingen, ouders en leerkrachten. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar we kunnen. We zijn betrouwbaar, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Aanmelden kennismaking

Ben je benieuwd naar onze school en wil je meer weten? Kom dan eens langs voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding! We vertellen je graag alles over onze school en nemen de tijd om je vragen te beantwoorden.